Είναι απαραίτητος ο έλεγχος των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων;

Από 2006 ξεκίνησε η εφαρμογή του νέου κανονισμού εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (HD 384), βάσει της Υπουργικής Απόφασης Φ.7.5/1816/88/27.02.2004. Ο νέος κανονισμός στοχεύει στη διασφάλιση του πολίτη από τη χρήση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με πρότυπα τα οποία ισχύουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο υποχρεωτικός έλεγχος και ο επανέλεγχος των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων καλύπτει την απαραίτητη πρόσθετη ασφάλεια σε περίπτωση αστοχίας υλικού και συσκευών με τις αποδεκτές από αυτόν λύσεις (γειώσεις, ηλεκτρονόμοι διαφυγής κλπ). Ο ισχύον κανονισμός αφορά σε όλες τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κατοικιών και επαγγελματικών χωρών.

Έλεγχος - Επανέλεγχος από την Electro Energy

Η Electro Energy αναλαμβάνει υπεύθυνα τον έλεγχο και επανέλεγχο οποιασδήποτε ηλεκτρικής εγκατάστασης σύμφωνα με τη Νέα ΥΔΕ (Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη) και το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 καθώς επίσης και παλαιοτέρων εγκαταστάσεων σύμφωνα με το ΚΕΗΕ.

Ο αρχικός έλεγχος πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την πρώτη ηλεκτροδότηση κάθε εγκατάστασης ή μετά από σοβαρή τροποποίηση της.

Ο επανέλεγχος θα πρέπει να διενεργείται σε χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την εγκατάσταση, ως εξής:

  • για κατοικίες και ανάλογους χώρους, τουλάχιστον κάθε 14 χρόνια
  • για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε 7 χρόνια
  • για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια
  • για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού, τουλάχιστον κάθε 1 χρόνο
  • για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον η εγκατάσταση πληγεί από θεομηνίες (πλημμύρες, σεισμούς)
  • μετά από καταγγελία φυσικών ή νομικών προσώπων
  • για επαγγελματικές εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο (μαρίνες, πισίνες, κάμπινγκ) τουλάχιστον κάθε 1 χρόνο και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης, πριν την επανασύνδεση
  • για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον προκύπτει αλλαγή χρήσης της εγκατάστασης.

Οι αρχικοί έλεγχοι και επανέλεγχοι των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων διενεργούνται από την Electro Energy σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ελέγχουν ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά για όλες τις δυνατότητες και τις διαδικασίες που απαιτούνται.

Go to top