Τι είναι το net metering;

Είναι ο ενεργειακός συμψηφισμός (net metering) που επιτρέπει την εγκατάσταση και αξιοποίηση φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς.

03Σύμφωνα με την με την ΥΑ ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.24461 (ΦΕΚ Β’ 3583/31.12.2014), επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθερών φωτοβολταϊκών συστημάτων για την κάλυψη ιδίων αναγκών από καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού. Ως ενεργειακός συμψηφισμός νοείται ο συμψηφισμός της παραγόμενης από το φωτοβολταϊκό σύστημα ενέργειας με την καταναλισκόμενη στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού, ο οποίος διενεργείται σε ετήσια βάση. Στον ενεργειακό συμψηφισμό η παραγόμενη ενέργεια δεν είναι απαραίτητο να ταυτοχρονίζεται με την καταναλισκόμενη.

Που εφαρμόζεται η ανάπτυξη ΦΒ συστημάτων από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό

Ο ενεργειακός συμψηφισμός εφαρμόζεται και στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα (ηπειρωτική χώρα και διασυνδεδεμένα με αυτήν νησιά) και στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ).

Στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα η ισχύς κάθε ΦΒ συστήματος μπορεί να ανέρχεται μέχρι 20 kWp ή μέχρι 50% της συμφωνημένης ισχύος της εγκατάστασης κατανάλωσης (σε kVA), εφόσον το τελευταίο μέγεθος υπερβαίνει τα 20 kW.

Στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, η ισχύς των ΦΒ συστημάτων μπορεί να ανέρχεται μέχρι 10 kWp και ειδικά στην Κρήτη μέχρι 20 kWp ή μέχρι 50% της συμφωνημένης ισχύος της εγκατάστασης κατανάλωσης (σε kVA), εφόσον το τελευταίο μέγεθος υπερβαίνει τα 10 kWp ή για την Κρήτη τα 20 kWp.

Τόσο στο Διασυνδεδεμένο όσο και στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα, για τα νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλου δημοσίου συμφέροντος σκοπούς, γενικής ή τοπικής εμβέλειας, η ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί να ανέρχεται έως και στο 100% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης.

Ποιός μπορεί να εγκαταστήσει ΦΒ σύστημα αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό;

Όλοι. Δικαίωμα εγκατάστασης έχουν φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες ή μη) και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. Αρκεί να έχουν την κυριότητα ή την νόμιμη χρήση (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κλπ) του χώρου στον οποίο θα εγκατασταθεί το ΦΒ σύστημα.

Ποια η διαδικασία, τι πρέπει να προσέξω;

Η Electro Energy μπορεί να σας καθοδηγήσει με υπεύθυνο τρόπο, αν επιθυμείτε να επωφεληθείτε από το net metering.

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά για όλες τις δυνατότητες και τις διαδικασίες που απαιτούνται.

 

Go to top